to aaa
;UCBLogo
;Jednostavna animacija dnevne ophodnje sunca.
;Pokrenuti sa
;----
;dan
;----
end
to dan
pu setxy 200 -100 pd seth 0 kuca
pu setxy -300 0 pd seth 55 sunce 200
end
to kuca
;CRTANJE FASADE KUCE
	pd setpc 10
	repeat 5 [fd 100 rt 90]
	pu rt 45 fd 20 pd fill pu bk 20 lt 45
;CRTANJE KROVA KUCE
	pd setpc 4
	repeat 3 [fd 100 lt 120]
	pu lt 45 fd 20 pd fill pu bk 20 lt 45
	bk 100 pd
end
to sunce :broj
if :broj<1 [setpc 7 stop]
setpc 6 pd arc 360 30 fill wait 2
setpc 0 fill pu fd 3 rt 0.2
sunce difference :broj 1
end