to aaa
;MSWLogo
;Ivan je dobio listu podataka za kretanje do tajnog blaga po sumi.
;Ona izgleda npr. ovako:
;[[100 100] [100 0 200] [0 -50 100] [-600 0 300]]
;Prvi par brojeva oznacava koordinate mjesta odakle pocinje njegovo kretanje.
;ostali clanovi su trojke brojeva, gdje prva dva oznacavaju razlike za koordinate,
;a treci broj koraka. Kad se nadje na pocetnoj poziciji 100 100,
;Ivan se mora okrenuti prema tocki koja je udaljenija od trenutne
;za 100 prema istoku i za 0 prema sjeveru i krenuti prema njoj za 200 koraka.
;Kad dodje do nove tocke gleda slijedecu trojku brojeva [0 -50 100] i okrece
;se prema tocki koja je udaljenija od trenutne za 0 prema istoku i -50
;prema sjeveru (zapravo za 50 prema jugu) i krece za 100 koraka naprijed
;(u slucaju da je negativan broj natraske). Treba nacrtati Ivanovu skicu puta.
;Pozvati s:
;--------------------------------------------------------
;karta [[100 100] [100 0 200] [0 -50 100] [-600 0 300]]
;--------------------------------------------------------
end
to idi :ko :lista
	if emptyp :lista [stop]
	seth towards list (xcor+first first :lista) (ycor+first bf first :lista)
	fd last first :lista
	idi list xcor ycor bf :lista
end
to karta :lista
	pu setxy first first :lista last first :lista pd
	idi first :lista bf :lista
end