;Radan Skorić, 1999., učenik 8. razreda, PC LOGO 4.0
;zadatak 3
to recenica
make "r []
pr [unesite recenicu:] make "r readline
make "a 0 make "e 0 make "i 0 make "o 0 make "u 0
for "j 1 (count :r)[prov :r :j]	 	 
if (:a+:e+:i+:o+:u)=0 [pr [recenica nema samoglasnika] stop]
pr [broj samoglasnika]
if not :a=0[(pr [slovo a = ] :a)]
if not :e=0[(pr [slovo e = ] :e)]
if not :i=0[(pr [slovo i = ] :i)]
if not :o=0[(pr [slovo o = ] :o)]
if not :u=0[(pr [slovo u = ] :u)]
end

to prov :l :m
local "p make "p item :m :l
if :p=65 [make "a :a+1]
if :p=69 [make "e :e+1]
if :p=73 [make "i :i+1]
if :p=79 [make "o :o+1]
if :p=85 [make "u :u+1]
end