Go to the first, previous, next, last section, table of contents.


Aritmetika

Numericke operacije

sum

SUM num1 num2
(SUM num1 num2 num3 ...)
num1 + num2

outputira zbroj svojih inputa.

difference

DIFFERENCE num1 num2
num1 - num2

outputira razliku svojih inputa. Minus znak znaci infiks razliku, osim ako je prije njega space (prazan razmak) a iza njega nema razmaka, kada znaci negativan predznak.

minus

MINUS num
- num

outputira negativni input. Minus znak znaci unary minus (sa jednim operandom) ako je neposredno prije njega nesto sto treba input ili ako mu prethodi razmak, a slijedi ga ne-razmak. Postoji razlika u snazi vezanja izmedju dvije forme:

MINUS 3 + 4     znaci   -(3+4)
- 3 + 4         znaci   (-3)+4

product

PRODUCT num1 num2
(PRODUCT num1 num2 num3 ...)
num1 * num2

outputira umnozak svojih inputa.

quotient

QUOTIENT num1 num2
(QUOTIENT num)
num1 / num2

outputira kvocijent svojih inputa. Kvocijent dvaju integera je integer, samo ako je dividend visekratnik divizora. (Drugim rijecima, QUOTIENT 5 2 je 2.5, a ne 2, ali QUOTIENT 4 2 je 2, a ne 2.0 -- uvijek radi tocno.) Sa jednim inputom, QUOTIENT outputira reciprocnu vrijednost inputa.

remainder

REMAINDER num1 num2

outputira ostatak dijeljenja num1 sa num2; oba moraju biti integeri i rezultat je integer sa istim predznakom kao num1.

modulo

MODULO num1 num2

outputira ostatak od dijeljenja num1 sa num2; oba moraju biti integeri, a rezultat je integer sa istim predznakom kao num2.

int

INT num

outputira input sa uklonjenim decimalnim dijelom, tj. integer (cijeli broj) istog predznaka kao i input, cija je apsolutna vrijednost najveci integer manji ili jednak apsolutnoj vrijednosti inputa.

Upozorenje: Unutar racunala brojevi se drze u dva razlicita formata, jedan za integere a drugi za floating point (sa decimalnim dijelovima). Na vecini racunala, najveci broj u integer formatu je manji od najveceg broja u floating point formatu. INT operacija ce uvijek outputirati broj cija vrijednost je matematicki integer, ali ako je input veoma veliki broj, output ne mora biti u integer formatu. U tom slucaju operacije kao REMAINDER, koje zahtijevaju integer kao input, nece prihvatiti taj broj.

See section remainder

round

ROUND num

outputira integer najblizi inputu.

sqrt

SQRT num

outputira kvadratni korjen od inputa, koji mora biti ne-negativan.

power

POWER num1 num2

outputira num1 na num2 potenciju. Ako je num1 negativan, num2 mora biti integer.

exp

EXP num

outputira e (2.718281828+) na num.

log10

LOG10 num

outputira logaritam sa bazom 10 od svog inputa.

ln

LN num

outputira prirodni logaritam od inputa.

sin

SIN degrees

outputira sinus od inputa, koji je u stupnjevima.

radsin

RADSIN radians

outputira sinus od inputa, koji je dan u radijanima.

cos

COS degrees

outputira cosinus od inputa, koji mora biti u stupnjevima.

radcos

RADCOS radians

outputira kosinus od inputa, koji je dan u radijanima.

arctan

ARCTAN num
(ARCTAN x y)

outputira arc-tangens, u stupnjevima, od svog inputa. Sa dva inputa, outputira arc-tangens od y/x -- ako x nije 0, ili 90 ili -90 sto ovisi o predznaku y -- ako je x = 0.

radarctan

RADARCTAN num
(RADARCTAN x y)

outputira arc-tangens, u radijanima, od svog inputa. Sa dva inputa, outputira arc-tangens od y/x -- ako x nije 0, ili pi/2 ili -pi/2 sto ovisi o predznaku y -- ako je x 0.

Izraz 2*(RADARCTAN 0 1) se moze upotrijebiti za dobivanje vrijednosti pi.

iseq

ISEQ from to					(library procedura)

outputira listu integera (cijih brojeva) od from do to, ukljucivo.

? show iseq 3 7
[3 4 5 6 7]
? show iseq 7 3
[7 6 5 4 3]

rseq

RSEQ from to count				(library procedura)

outputira listu jednoliko razmjestenih racionalnih brojeva od FROM do TO, inkluzivno.

? show rseq 3 5 9
[3 3.25 3.5 3.75 4 4.25 4.5 4.75 5]
? show rseq 3 5 5
[3 3.5 4 4.5 5]

Numericki predikati

lessp

LESSP num1 num2
LESS? num1 num2
num1 < num2

outputira TRUE ako je prvi input manji od drugoga. Greska je ako inputi nisu brojevi.

greaterp

GREATERP num1 num2
GREATER? num1 num2
num1 > num2

outputira TRUE ako je prvi input veci (numericki) od drugoga. Ne moze se upotrijebiti za usporedbu slova.

Slucajni brojevi

random

RANDOM num

outputira slucajni ne-negativni integer manji od svoga inputa, koji mora biti integer.

rerandom

RERANDOM
(RERANDOM seed)

komanda. Ucini rezultate RANDOM operacije ponovljivima. Normalno, sekvenca slucajnih brojeva je drugacija svaki puta kada upotrijebimo Logo. Ako vam treba ponovljiva sekvenca pseudo-slucajnih brojeva, npr. za debugiranje programa, upotrijebite RERANDOM prije prvog poziva na RANDOM. Ako vam treba vise od jedne ponovljive sekvence, dajte RERANDOM integer input; svaki od mogucih inputa izabere unikatnu (ali ponovljivu) sekvencu slucajnih brojeva.

Formatiranje ispisa

form

FORM num width precision

outputira rijec, koja pretstavlja broj num uredjen za uredan ispis na terminalu ili printeru, koji moze biti odnaprijed popunjen sa nulama (te zato ne moze sluziti u racunskim operacijama), sa najmanje width (sirinom) znakova (znamenki), ukljucujuci tocno precision (preciznost) znamenki iza decimalnog zareza. (Ako je precision 0 tada nece biti decimalnog zareza u outputu.)

Radi debugiranja, (FORM num -1 format) ce ispisati floating point num u C printf formatu,

to hex :num
op form :num -1 "|%08X %08X|
end

da dozvoli pronalazenje tocnog rezultata floating point operacija. Tocni format moze biti ovisan o stroju na kome se radi.

Bit operacije

bitand

BITAND num1 num2
(BITAND num1 num2 num3 ...)

outputira bitni (po bitovima) AND od svojih inputa, koji moraju biti integeri.

See section and

bitor

BITOR num1 num2
(BITOR num1 num2 num3 ...)

outputira bitni (po bitovima) OR od svojih inputa, koji moraju biti integeri.

See section or

bitxor

BITXOR num1 num2
(BITXOR num1 num2 num3 ...)

outputira bitni (po bitovima) EXCLUSIVE OR od svojih inputa, koji moraju biti integeri.

See section or

bitnot

BITNOT num

outputira bitni (po bitovima) NOT od svog inputa, koji mora biti integer.

See section not

ashift

ASHIFT num1 num2

outputira num1 aritmeticki pomaknut u lijevo za num2 bita. Ako je num2 negativan, pomak je u desno sa predznak produzetkom. Inputi moraju biti integeri.

lshift

LSHIFT num1 num2

outputira broj num1 logicki-pomaknut u lijevo za broj num2 bitova. Ako je num2 negativan, pomak je u desno sa popunom nulama. Inputi moraju biti integeri.


Go to the first, previous, next, last section, table of contents.